Dagvlinder logo

Vlaamse Vereniging voor Entomologie
Flemish Entomological Society

Werkgroep Dagvlinders


Home V.V.E. | Dagvlinders | Bijeenkomsten | Projecten | Reisverslagen | Veldactiviteiten | Publicaties | Onderzoek | Flieflotter | Benelux | Albania |

Trajecten Hooibeestje, Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)


Een Hooibeestje in rust, 19.vii.2017, Berlare © Philippe Van de Velde.

Het Hooibeestje, Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) is een van onze dagvlinders van schralere graslanden die in onze regio sterk is achteruit gegaan door de intensieve landbouw en het omzetten van graslanden naar akkerland. Het areaal van deze soort is de laatste decennia in het Waasland en in de Scheldevallei sterk achteruitgegaan.
Vanuit de VVE WG Dagvlinders willen we enkele van de resterende populaties de komende jaren nauwgezet opvolgen en doen we bij deze een warme oproep naar geïnteresseerden om tijdens de vliegtijden een aantal keer de volgende trajecten te lopen en alle waarnemingen in te geven op www.waarnemingen.be.
Het Hooibeestje vliegt in 2 generaties. De belangrijkste maanden zijn mei en augustus.


Fenologiegrafiek van het Hooibeestje © Project Dagvlinders Durme- en Scheldegebied.

Afspraken rond het lopen van de trajecten:
- Het lopen van een traject voor inventarisatie is pas nuttig als het volledig wordt gelopen. Losse waarnemingen worden in de verwerking niet mee opgenomen.
- De datum van het lopen van een traject wordt doorgegeven door Philippe voor verwerking van alle telgegevens. Vrijwilligers krijgen een seintje als het moment is aangebroken om het traject te lopen.
- Tijdens het inventariseren van de doelsoort Hooibeestje kunnen andere soorten meegeteld worden. Het is zelfs nuttig en moedigen we dan graag aan.
- De trajecten worden gelopen op dijken en hun berm dus tussen de voet van de dijk en de kop.

Trajecten

1. Nieuwe dijk Vlassenbroek (Dendermonde)
Deze dijk is te bereiken via het dorp Vlassenbroek te Dendermonde (straat Vlassenbroek) en het volgen van de Scheldedijk stroomafwaarts tot de nieuwe dijk naar aanleiding van de Sigmawerken. Dit gebied is in volle ontwikkeling en er zijn nog steeds werken in uitvoering.
Er zijn bijkomende dijken aangelegd die op basis van eigen initiatief ook kunnen geïnventariseerd worden.


Links: overzicht Nieuwe dijk Vlassenbroek. Rechts: detailbeeld van het te volgen traject. Bron: https://kaart.natuurenbos.be (met dank aan ANB)
Rood: dorp Vlassenbroek.
Groen: te volgen dijk naar het traject.
Oranje: traject dijk.maart start de kap van een oud eikenbos, het Koffiebos in Eksaarde (Lokeren)

2. Dijken te Berlare en Zele
Berlare: de dijken rond de Paardenweide.
De dijken rond de Paardenweide zijn onderverdeeld in 2 aparte trajecten namelijk Paardenweide-Oost (openwater en rietvelden) en Paardenweide-West (hooilanden)
Deze kunnen gecombineerd worden. Het lopen van deze 2 trajecten samen neemt echter gauw tot 4 uur in beslag.
De dijk langs de Schelde langs het gehele gebied Paardenweide wordt gefaseerd gemaaid in functie van insecten. We willen graag weten welk effect dit heeft verspreid over enkele jaren.


Overzicht van de 2 trajecten.Paardenweide-Oost en Paardenweide-West. Bron: https://kaart.natuurenbos.be (met dank aan ANB)
Rood: de twee startpunten.
Oranje: de twee trajecten.

x
Links:
deeltraject Paardenweide-Oost. Rechts: deeltraject Paardenweide-West.
Bron: https://kaart.natuurenbos.be (met dank aan ANB)
Rood links: deze locatie is bereikbaar via de Sarosstraat te Berlare. Rood links: deze locatie kan ook bereikt worden via de straat Sluis te Berlare.
Oranje rechts: het deeltraject Paardenweide-Oost neemt ongeveer 1.5 tot 2 uur in beslag. Oranje rechts: dit neemt ongeveer 2:00 tot 2:30 uur in beslag.

3. Traject Waterhoek Zele
Dit traject is bereikbaar via de straat Waterhoek te Berlare.
Er kan geparkeerd worden ter hoogte van de taverne ’t Veerhuis.
Dit traject is gelegen rondom een potpolder die voornamelijk in agrarisch gebruik is. De dijken zijn echter deels heel bloemrijk.


Waterhoek Zele. Bron: https://kaart.natuurenbos.be (met dank aan ANB)
Rood: Locatie waar kan geparkeerd worden langs de straat Waterhoek te Berlare.
Oranje: het rondlopen en inventariseren van dit traject neemt ongeveer 3 uur in beslag.

Interesse om één van deze trajecten regelmatig te lopen tijdens de maanden mei en augustus om Hooibeestjes te tellen?
Neem contact op met Philippe Van de Velde, 0474/89 42 26.

Contact Werkgroep Dagvlinders: Jurgen Couckuyt