Dagvlinder logo

Vlaamse Vereniging voor Entomologie
Flemish Entomological Society

Werkgroep Dagvlinders


Home V.V.E. | Dagvlinders | Bijeenkomsten | Projecten | Reisverslagen | Veldactiviteiten | Publicaties | Onderzoek | Flieflotter | Benelux |

VVE WG DV – Projecten

Tuinmeetnet 2020
Deelnemers aan het Tuinmeetnet dienen enkele zaken in acht te nemen die noodzakelijk zijn om dit project te laten slagen.

1/ Deelname aan het Tuinmeetnet
Ben je nieuw?
Meldt je eerst aan bij Jurgen Couckuyt

2/ Jouw tuin aanmaken in waarnemingen.be
Er zijn 2 manieren om “mijn tuin” aan te maken en dat hangt af van de versie van waarnemingen.be waarmee je werkt.
- Oude website, volg het stappenplan oude website
- Nieuwe website volg het stappenplan nieuwe website

3/ Invoeren van waarnemingen uit je tuin voor het Tuinmeetnet
Net als al jouw veldwaarnemingen, breng je ook je tuinwaarnemingen in op de website van waarnemingen.be.
Verschil
Je geeft dit niet in via je smartphone maar tijdens elke tuintelling noteer je eenvoudig alle waargenomen soorten op een papier of met deze handige waarnemingslijst die je kan afdrukken.
Je kan meerdere keren per dag in de tuin tellen.

Op het einde van de dag vul je enkel het hoogste aantal in van iedere soort op waarnemingen.be.
Je kan dus zoveel keer als je wil in je tuin tellen maar je geeft slechts het hoogste cijfer per soort in op waarnemingen.be voor die dag.
Voorbeeld: ik loop in de ochtend door mijn tuin en tel 2 exemplaren Dagpauwoog en ook 3 exemplaren Citroenvlinder. Ik noteer dit zo op mijn papier voor de ochtendronde.
In de namiddag loop ik nogmaals door mijn tuin en tel er slechts 1 Dagpauwoog en geen enkele Citroenvlinder.
Het te noteren totaal voor de Dagpauwoog op die dag is 2 exemplaren.
Voor de Citroenvlinder is het te noteren totaal 3 exemplaren.

BELANGRIJK!
Opmerking "Tuinmeetnet" invullen

Bij elke tuinwaarneming is het verplicht om steeds de opmerking "Tuinmeetnet" in te voeren:
- Oudeweb site: "tuinmeetnet" invullen in het veld
Toelichting
- Nieuwe website: "tuinmeetnet" invullen in het veld Notities

4/ Insturen van uw waarnemingen
Op het einde van het jaar vragen we om een export (enkel xls formaat) te trekken van "mijn tuin" en deze te mailen aan
Jurgen Couckuyt voor de verwerking van de gegevens.

5/ Gegevensverwerking
Tuinwaarnemingen die ingegeven zijn zonder de opmerking “tuinmeetnet” worden niet opgenomen in de verwerking van het tuinmeetnet.

2017, start van het Tuinmeetnet
Vanaf 2017 werd er een tuinmeetnet opgestart binnen het Durme-Scheldegebied. Het piloot project werd voorgesteld op zaterdag 11 februari 2017 (pdf).
Het pilootproject werd in 2018 gebruiksvriendelijker gemaakt voor de deelnemers en ging daarmee echt van start.

Tijdens de februari 2020 bijeenkomst werd een tweede evaluatie van de deelnemende tuinen gepresenteerd: Verslag 2019.

Archief vroegere projecten

 

VVE WG DV – Projects

Garden Network 2020

Participants of the Garden Monitoring Network must take into account a few things that are necessary for the success of this projec.

1/ Participation in the Garden Network
Are you new?
First register: Jurgen Couckuyt

2/ Create your garden in waarnemingen.be
There are two ways to create “my garden” and that depends on the version of waarnemingen.be you are working with.
- Old website,follow stappenplan oude website
- New website follow stappenplan nieuwe website

3/ Input of observations from your garden for the Garden Network
Just like all your field observations, you also submit your garden observations on the website of waarnemingen.be.
Difference
You do not enter this via your smartphone, but during every garden count you simply write down all observed species on a paper or with this handy observation list "waarnemingslijst" that you can print.
You can count in the garden several times a day.

At the end of the day, you only enter the highest number of each species on waarnemingen.be.
So, you can count as many times as you want in your garden, but you only enter the highest number per species on waarnemingen.be for that day.
Example: I walk through my garden in the morning and count 2 specimens of the Peacock and also 3 specimens of the Brimstone. I write this on my paper for the morning monitoring.
In the afternoon, I again walk through my garden and I count only 1 Peacock and not a single Brimstone. The total for the Peacock of that day is 2 specimens.
For the Brimstone it is worth noting a total of 3 specimens.


IMPORTANT!
Remark "Garden Network" to enter

For every garden observation it is mandatory to always enter the remark "Garden Network":
- Old website: enter "Garden Network" in the field
"Toelichting"
- New website: enter "Garden Network" in the field "Notities"

4/ Submission of your observations
At the end of the year, we ask to draw an export (only xls format) from "my garden" and email to
Jurgen Couckuyt for processing the data.

5/ Data processing
Garden observations that are entered without the remark “Garden Network” are not included in the data processing of the Garden Network.

2017, start of the Garden Network
From 2017, a Garden Network was started in the Durme-Schelde area. The pilot project was presented on Saturday February 11, 2017 (pdf).
In 2018, the pilot project was made more user-friendly for the participants and that was the real start of it.

A second evaluation of the participating gardens was presented at the February 2020 meeting: Report 2019.

 

Archive previous projects

Contact: Jurgen Couckuyt   Contact: Jurgen Couckuyt