Dagvlinder logo

Vlaamse Vereniging voor Entomologie
Flemish Entomological Society

Werkgroep Dagvlinders


Home V.V.E. | Dagvlinders | Bijeenkomsten | Projecten | Reisverslagen | Veldactiviteiten | Publicaties | Onderzoek | Flieflotter | Benelux | Tuinmeetnet | Andere Meetnetten|

Tuinmeetnet VVE WG Dagvlinders, 6-jaarlijkse evaluatie en resultaten
VVE garden network Butterflies, 6-year evaluation and results

De samenvatting van de 6-jaarlijkse evaluatie en resultaten van het Tuinmeetnet.
Dit is nog steeds in uitvoering, andere soorten zullen worden toegevoegd.

Per soort worden twee grafieken weergegeven. De eerste beschrijft de resultaten per omgevingstype (het dominante aandeel van een bepaalde categorie in de 1km-straal rond een tuin). De hier vergeleken omgevingstypen zijn het agrarisch omgevingstype (geel) en het bebouwd omgevingstype (rood). Als tweede grafiek staat de grafiek met algemene resultaten (zwart), agrarisch en bebouwd te samen. De index is een mate van voorkomen, een gemiddelde genomen over de tuinen.

Je kan de publicatie inzien door Jurgen Couckuyt te contacteren.


The summary of the 6-yearly evaluation and results of the Garden monitoring network.
This is still a work in progress, other species will be added.

Per species, two graphs are shown. The first one discribes the results by environmental type (the dominant part of a given category in the 1km radius around a garden). The hereby compared types are the rural environmental type (yellow), and the built environmental type (red). The second graph is the graph showing the general results (black), rural and built environment combined. The index is a measure of occurance, an average taken over the gardens.

You can view the publication by contacting Jurgen Couckuyt.
Hesperiidae- Hesperiinae
Thymelicus lineola (Ochsenheimer,1806)- Zwartsprietdikkopje- Essex skipper
Trend
                             Tuinmeetnet
                             Zwartsprietdikkopje
                             Bebouwd vs.
                             Agrarisch,
                             Trend Garden
                             monitoring
                             network Essex
                             skipper Urban
                             vs. Rural
                             areasAlgemene
                            trend
                            Zwartsprietdikkopje
                            Tuinmeetnet,
                            Overall trend
                            Essex skipper
                            Garden
                            monitoring
                            network
Zwartsprietdikkopje werd vooral waargenomen in tuinen met een agrarisch omgevingstype en langs bloemrijke taluds buiten maaibeheer. In tuinen met een bebouwd omgevingstype komt de soort ook sinds 2018 voor, maar waren de waarnemingen stabieler.
Er was een volledig algemene, neerwaardse trend, die nu enigszins gestabiliseerd lijkt. Deze trend lijkt niet voor te komen in de resultaten van het Meetnet Zwartsprietdikkopje in het PDDS-gebied.

Essex skipper was maily observed in gardens with a rural environmental type and along flower-rich slopes without a mowing management. In gardens with a built environmental type, the species also occured from 2018, but the numbers remained more stable.
There was a completely general, alarming downward trend, mainly due to habitat loss and poor management, which seems now to be more or less stable. This trend does not occur in the results from the Monitoring network for Essex Skipper in the PDDS-region.


Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)- Groot dikkopje- Large skipper
TMN/GMN VVE WG DV
                        Ochlodes sylvanus
                        bebouwd vs.
                        agrarisch/urban vs.
                        ruralTMN/GMN                             VVE WG DV                Ochlodes                             sylvanus                            algemeen/overall
Groot dikkopje komt vooral in tuinen met een agrarisch omgevingstype voor, maar heeft ook een voorkomen in tuinen met een bebouwd omgevingstype, zij het in minder grote aantallen.
Komt in de tuinen met agrarisch omgevingstype pas echt voor sinds 2011, met enkele grote fluctuaties, in tuinen met bebouwd type pas sinds 2015. Algemeen is er een heel positieve trend vanaf 2011.

Large skipper is mainly present in gardens with a rural environmental type, but occurs also in gardens with the built environmental type , al be it lesser numbers.
Only Observations in gardens with rural environmental type since 2011, in gardens in built environmental type from 2015 onwards. A very positive general trend in occurences since 2011.


Hesperiidae- Pyrginae
Carcharodus alceae (Esper, 1780)- Kaasjeskruiddikkopje- Mallow skipper
TMN/GMN VVE WG DV
                    Carcharodus alceae bebouwd vs.
                    agrarisch/urban vs.ruralTMN/GMN VVE WG DV
                      Carcharodus alceae
                      algemeen/overall
Kaasjeskruiddikkopje lijkt meer in tuinen met een bebouwd omgevingstype voor te komen, dan in tuinen met een agrarisch omgevingstype, waar het een minder fluctuerende, eerder gestage groei kende.
Groei in voorkomen lijkt af te vlakken, maar 2022 geeft een zeer positieve uitschieter voor beide omgevingstypen en de algemene waarden.

Mallow skipper seems to be more present in gardens with a built environmental type, compared to gardens with a rural environmental type, where it showed a less fluctuating, rather steady growth. The growth appears tot be flattopping, yet 2022 shows a very positive outlier for both environmental types and the overall values.


Papilionidae- Papilioninae
Papilio machaon (Linnaeus, 1758)- Koninginnenpage- Swallowtail
TMN/GMN VVE WG DV Papilio
                    machaon bebouwd vs.
                    agrarisch/urban vs.ruralTMN/GMN VVE WG DV
                      Papilio machaon
                      algemeen/overall  
Koninginnenpage komt overal voor, maar iets meer in tuinen met een agrarisch omgevingstype.
Waarenemingen blijken groter te zijn in de vooral drogere en warmere jaren 2018 t.e.m. 2020, maar het is niet duidelijk of dit werkelijk een sterk verband is, vooral om dat het minder droge en koelere 2021 niet voor een sterkere daling zorgt.

Swallowtail is ubiquitously present everywhere, but slightly more common in gardens with a rural environmental type.
Observations appear to be bigger in the mainly dry and warm years of 2018 up until 2020, but it is unclear if there realy is a strong connection, especially beacuase the less dry and cooler year 2021 has not given a stronger decrease.


Pieridae- Coliadinae
Colias crocea (Fourcroy,1785)- Oranje luzernevlinder- Clouded yellow
Trend
                      Tuinmeetnet Oranje
                      luzernevlinder Bebouwd
                      vs.Agrarisch, Trend Garden
                      monitoring network Moorland
                      clouded yellow Urban vs.
                      Rural areasAlgemene trend
                        Oranje luzernevlinder
                        Tuinmeetnet, Overall
                        trend Moorland clouded
                        yellow Garden monitoring
                        network
Oranje luzernevlinder komt onregelmatig in lage aantallen voor, en dan vooral in tuinen met een agrarisch omgevingstype. Vanaf 2019 ook aanwezig in tuinen met een bebouwd omgevingstype.
Deze trekvlinder kent een piek in 2019 en een afwezigheid in het daaropvolgende jaar.

Clouded yellow has an irregular presence with low numbers, and this mainly in gardens with a rural environmental type. From 2019 onwards present in gardens with a built environmental type.
This migratory butterfly has a spike in 2019, to be absent in the following year.


Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)- Citroenvlinder- Brimstone
TMN/GMN VVE                     WG DV Gonepteryx rhamni                     bebouwd vs. agrarisch/urban                     vs.ruralTMN/GMN
                       VVE WG DV Gonepteryx
                       rhamni algemeen/overall
Citroenvlinder komt overal algemeen voor, maar heeft vooral een voorkomen in tuinen met een agrarisch omgevingstype.
Blijft algemeen genomen stabiel, met een iets minder jaar in 2018.

Brimstone is common everywhere, but is mainly present in gardens with a rural environmental type.
Overall the numbers remain sable, with a slightly lesser year in 2018.


Pieridae- Pierinae
Anthocharis cardamines (Linnaeus,1758)- Oranjetipje- Orange tip
Trend Tuinmeetnet
                      Oranjetipje Bebouwd vs.
                      Agrarisch, Trend Garden
                      monitoring network Orange
                      tip Urban vs. Rural areasAlgemene
                     trend Oranjetipje Tuinmeetnet,
                     Overall trend Orange tip
                     Garden monitoring network
Oranjetipje komt in kleinere aantallen in tuinen met een bebouwd omgevingstype voor, dan in tuinen met een agrarisch omgevingstype.
Stabiel met fluctuaties, vooral in de tuinen met agrarisch omgevingstype tot wat een eerder licht afnamende trend in aantallen lijkt bij tuinen met een bebouwd omgevingstype. Algemeen eerder stabiel te noemen.

Orange tip has smaller numbers in gardens with a built environmental type, compared to gardens with a rural environmental type.
Stable with fluctuations, mainly in gardens with a rural environmental type to what seems to be a rather deminishing trend in numbers at gardens with a built environmental type. Overall to be called rather stable.


Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)- Groot koolwitje- Large white
TMN/GMN VVE WG
                          DV Pieris brassicae
                          bebouwd vs.
                          agrarisch/urban
                          vs.ruralTMN/GMN
                             VVE WG DV
                             Pieris
                             brassicae
                             algemeen/overall
Groot koolwitje komt vooral in tuinen met een agrarisch omgevingstype voor. In tuinen met een bebouwd omgevingstype komt het in minder grote aantallen voor, maar met minder schommelingen.
Bleef redelijk stabiel in voorkomen, met vooral 2018 als uitschieter.

Large white is mainly present in gardens with a rural environmental type. In gardens with a built environmental type it occurs in lower numbers, however with less variations.
Stayed reasonably stable in presence, with maily 2018, as outlier.


Pieris mannii (Mayer,1851)- Scheefbloemwitje- Southern small white
TMN/GMN VVE WG DV Pieris mannii bebouwd vs. agrarisch/urban                vs. ruralTMN/GMN VVE WG DV                         Pieris mannii                         algemeen/overall
Voor het Scheefbloemwitje is er geen echt onderscheid in waarnemingen tussen tuinen met een agrarisch en tuinen met een bebouwd omgevingstype op te merken.
Plotseling voorkomen sinds 2019, met sinds 2020 groeiende aanwezigheid.

For the Southern small white, there isn't really a noticable difference in observations between gardens with a rural or gardens with a built environmental type. Abrupt appearence since 2019, with from 2020 onwards a growing presence.


Pieris napi (Linnaeus, 1758)- Klein geaderd witje- Green-veined white
TMN/GMN VVE WG DV Pieris napi bebouwd vs. agrarisch/urban vs.ruralTMN/GMN VVE WG DV Pieris napi algemeen/overall
Klein geaderd witje werd vooral in tuinen met een agrarisch omgevingstype waargenomen, maar er werden ook veel waarnemingen in tuinen met een bebouwd omgevingstype genoteerd.
Deze vlinder kent redelijk stabiele waargenomen aantallen, zij het dat deze iets minder waren in 2019.

Green-veined white was mainly observed in gardens with a rural environmental type, but many observations were also recorded in gardens with a built environmental type.
This butterfly has reasonably stable observed numbers, all be it, that these were slightly less in 2019.


Lycaenidae- Lycaeninae
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)- Kleine vuurvlinder- Small copper
TMN/GMN VVE WG DV
                         Lycaena phlaeas bebouwd
                         vs. agrarisch/urban
                         vs. ruralTMN/GMN VVE WG DV
                         Lycaena phlaeas
                         algemeen/overall
Kleine vuurvlinder lijkt redelijk stabiel in aantal, met een uitschieter in 2017.
Kleine vuurvlinder komt veel meer voor in tuinen met een agrarisch omgevingstype, dan in tuinen met een bebouwd omgevingstype.
Lagere aantallen, vooral in bebouwde omgeving werden vanaf 2019 opgemeten, maar dit kan tijdelijk zijn.

Small copper seems reasonably stable in numbers, with an outlier in 2017.
Small copper has a higher occurence in gardens with a rural environmental type, compared tot those with a built environmental type.
Lower numbers, especially in built environment were recorded from 2019 onwards, yet, this can be temporary.


Lycaenidae- Theclinae
Favonius quercus (Linnaeus, 1758)- Eikenpage- Purple hairstreak
TMN/GMN VVE WG DV Favonius
                    quercus bebouwd vs.
                    agrarisch/urban vs.ruralTMN/GMN VVE
                      WG DV Favonius quercus
                      algemeen/overall
Eikenpage komt quasi enkel in tuinen met een agrarisch omgevingstype voor, maar heeft sinds 2021 ook tuinen met een bebouwd omgevingstype bezocht, zij het in heel kleine aantallen.
De soort kende een neerwaardse trend tussen 2017 en 2019, om vanaf 2020 weer te groeien.

Purple hairstreak is quasi only present in gardens with a rural environmental type, but since 2021 it also visited gardens with a built environmental type , al be it in very low numbers.
The species had a downward trend between 2017 and 2019, to grow again from 2020 onwards.


Lycaenidae- Polyommatinae
Celastrina argiolus (Palllas, 1771)- Boomblauwtje- Short-tailed blue
TMN/GMN VVE WG
                    DV Celastrina argiolus bebouwd
                    vs. agrarisch/urban vs.ruralTMN/GMN VVE
                      WG DV Celastrina argiolus
                      algemeen/overall
Boomblauwtje komt vooral in tuinen met een bosrijke omgevingstype voor, maar heeft ook een voorkomen in tuinen met een bebouwd of agrarisch omgevingstype.
Een redelijk gelijkmatige trend, met uitschieters in 2018 en 2020, vooral door tuinen in een boomrijk omgevingstype.

Short-tailed blue is mainly present in gardens with a woodland environmental type, but occurs also in gardens with the built or rural environmental type.
It has a reasonably stable trend, with ouliers in 2018 and 2020, maily due to gardens within a woodland environment.


Aricia agestis (Dennis & Schiffermüller, 1775)- Bruin blauwtje- Brown argus
TMN/GMN VVE WG DV Aricia agestis bebouwd vs. agrarisch/urban vs.ruralTMN/GMN VVE WG DV Aricia agestis algemeen/overall
Bruin blauwtje heeft geen echte voorkeur voor tuinen met een bepaald omgevingstype.
Deze vlinder kende relatief hogere voorkomens voor 2021,met een positieve uitschieter in 2018, een droog en warm jaar. Een daling in 2021 kende in 2022 slechts een lichte verbetering, zoniet eerder een stagnatie.

Brown argus is chiefly present in gardens with a rural environmental type, however, it also occurs well in gardens with a built environmental type.
This butterfly had a relative higher prevalence before 2021, with a positive outlier in 2018, a dry and warm year. A decrease in 2021, saw only a slight improvement 2022, if not rather a stagnation.


Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)- Icarusblauwtje- Common blue
TMN/GMN VVE WG DV Polyommatus icarus bebouwd vs. agrarisch/urban vs.ruralTMN/GMN VVE WG DV Polyommatus icarus algemeen/overall
Icarusblauwtje heeft een matige voorkeur voor tuinen met een agrarisch omgevingstype, maar heeft ook een goed voorkomen in tuinen met een bebouwd omgevingstypes.
Deze vlinder kende een sterke daling in 2019 en 2020, dit leek het sterkst in tuinen met een bebouwde omgeving, om zich vanaf 2021 weer enigszins te gaan herstellen.

Common blue is chiefly present in gardens with a rural environmental type, however, it also occurs well in gardens with a built environmental type.
This butterfly had a steep decrease in 2019 and 2020, this seemed the strongest in gardens with a built environmental type, to recover more or less from 2021 onwards.


Nymphalidae- Satyrinae
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)- Bont zandoogje- Speckled wood
TMN/GMN VVE
                           WG DV Pararge
                           aegeria bebouwd
                           vs.
                           agrarisch/urban
                           vs.ruralTMN/GMN
                             VVE WG DV
                             Pararge
                             aegeria
                             algemeen/overall
Bont zandoogje komt in tuinen bij alle omgevingstypes voor, ook in een derde type: tuinen met een bosrijk omgevingstype, dewelke een piek kenden in 2020.
Leek eerder (licht) af te nemen van 2017 tot 2020, maar verbeterde daarna weer.

Speckled wood is present in gardens with every environmental type, in a thirth type as well: gardens with a woodland environment, where a peak occured in 2020.
Seemed to decrease (slightly) from 2017 up to 2020, but henceforth it became better.


Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)- Hooibeestje- Small heath
TMN/GMN VVE
                            WG DV
                            Coenonympha
                            pamphilus
                            algemeen/overall
Hooibeestje komt in tuinen met een agrarisch, zowel als met een bebouwd omgevingstype voor.
In de tuinen met een bebouwd omgevingstype is er een dramatische achteruitgang waar te nemen; de laatste jaren werd het daar niet meer waargenomen.
Deze achteruitgang speelt in mindere mate mee in de tuinen met een agrarisch omgevingstype, waar het verlies gestabiliseerd lijkt. Dit spreekt niet uit de waarden van het Meetnet Hooibeestje in het PDDS-gebied, hier blijft het stabiel.

Small heath is mainly present in gardens with a rural, as well as a built environmental type.
In gardens with a built environmental type, there is a dramatic decrease to be observed; the last years this species was not observed there any more.
This decrease is to a lesser degree observed in gardens with a rural environmental type, where the loss seems stabelized. However, this loss does not occure in the Monitoring Network Small heath in the PDDS-region, here the numbers remain stable.


Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)- Bruin zandoogje- Meadow brown
Trend
                        Tuinmeetnet Bruin
                        zandoogje Bebouwd vs.
                        Agrarisch,Trend Garden
                        monitoring network
                        Meadow brown Urban vs.
                        Rural areasAlgemene trend Bruin
                      zandoogje Tuinmeetnet,
                      Overall trend Meadow brown
                      Garden monitoring network
Bruin zandoogje kent in tuinen met een agrarisch omgevingstype een gelijk verloop, met hoge aantallen. De tuinen met een bebouwd omgevingstype kennen voor het Bruin zandoogje voornamelijk een sterke daling in 2018, die nu redelijk stabiel rond een index van 2 blijft.
Desalniettemin blijven de aantallen algemeen gezien relatief stabiel, met een uitschieter in 2017.

Meadow brown tends to stay stable in gardens with a rural environmental type, with high numbers. Gardens with a built environmental type show a strong decrease in 2018, which has stabelized round an index of 2. years. However, the overall numbers remain relatively stable, with 2017 as an outlier.


Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)- Koevinkje- Ringlet
TMN/GMN VVE WG DV Aphantopus hyperantus bebouwd vs. agrarisch/urban vs.ruralTMN/GMN VVE WG DV Aphantopus hyperantus algemeen/overall
Koevinkje wordt voor de overgrote meerderheid tuinen met een agrarisch omgevingstype waargenomen. Door de zeer lokale verspreiding van deze eerder aan bosrand gebonden soort, zijn de waarnemingen vooral gemaakt in tuinen die zich relatief dicht bij populaties bevinden.
Deze vlinder kende hoge waarnemingen in 2017 en 2019, de andere jaren lagen daar ver onder. Dit is geen echte tuinsoort, om deze soort goed te monitoren bestaat er een apart meetnet voor Koevinkje binnen het PDDS-gebied.

For the vast majority, Ringlet has been observed in gardens with a rural environmental type. Because of the very local distribution of this rather forest edge-bound species, the observations have been predonimantly made in gardens which were relatively close to the population.
High observations for this butterfly were made in 2017 and 2019, other years wer far below these. It is not a tipical garden species, to monitor it well, there exists a Monitoring network for Ringlet within the PDDS-area. .


Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771)- Oranje zandoogje- Gate keeper
Trend Tuinmeetnet
                      Oranje zandoogje Bebouwd vs.
                      Agrarisch, Trend Garden
                      monitoring network Gate
                      keeper Urban vs. Rural
                      areasAlgemene trend Oranje
                    zandoogje Tuinmeetnet, Overall
                    trend Gate keeper Garden
                    monitoring network
Oranje zandoogje kent voor tuinen met een agrarisch omgevingstype de grootste aantallen, met een stabiel verloop tot lichte daling. De tuinen met een bebouwd omgevingstype kennen voornamelijk een geringe stijging, met lage aantallen.
Algemeen kan een redelijk stabiel verloop opgemerkt worden.

Gate keeper tends to have the highest numbers in gardens with a rural environmental type, with a stable to slightly decreasing trend, whereas gardens characterised with a built environmental type tend to have rather small increase, with low occurences.
Overall trend appears to be reasonably stable.


Nymphalidae- Apaturinae
Nymphalidae- Nymphalinae
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)- Atalanta- Admiral
TMN/GMN VVE WG DV Vanessa atalanta bebouwd vs. agrarisch/urban vs.ruralTMN/GMN VVE WG DV Vanessa atalanta algemeen/overall
Atalanta komt vooral in tuinen met een agrarisch omgevingstype voor, maar heeft ook in veel kleinere mate een voorkomen in tuinen met een bebouwd omgevingstype.
Lijkt fluctuerend voor te komen met afwisselend goede en mindere jaren. 2021 leek het beste jaar tot nu toe voor deze trekvlinder, die zich goed lijkt aan te passen en ook reeds overwintert.

Admiral is mainly present in gardens with a rural environmental type, but occurs to a lesser extend also gardens with a built environmental type.
Appears to be fluctuating, swtiching between better and lesser years. 2021 seemed the best year up until now for this migratory butterfly, which seems to adapt well, and also hibernates already.


Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)- Distelvlinder- Painted lady
TMN/GMN VVE WG DV Vanessa
                     cardui bebouwd vs.
                     agrarisch/urban vs.ruralTMN/GMN VVE WG DV
                       Vanessa cardui
                       algemeen/overall
Distelvlinder komt vooral in tuinen met een agrarisch omgevingstype voor, maar heeft ook een voorkomen in tuinen met een bebouwd omgevingstype, zij het in minder grote aantallen.
Algemeen een grote piek in 2019, gevolgd door een volledige afwezigheid in tuinen met een bebouwd omgevingstype en quasi-afwezigheid elders in 2020.

Painted lady is mainly present in gardens with a rural environmental type, but occurs also in gardens with the built environmental type , all be it lesser numbers.
Overall there is a big spike in 2019, followed by the total absence in gardens with a built environmental type and virtual absence in gardens with a rural environmental type in 2020.


Aglais io (Linnaeus, 1758)- Dagpauwoog- Peacock
TMN/GMN/
                             VVE WG DV
                             Aglais io
                             bebouwd vs.
                             agrarisch/urban
                             vs. ruralTMN/GMN
                             VVE WG DV
                             Aglais io
                             algemeen/overall
Dagpauwoog kende een daling tussen 2017 en 2019 en terug een toename na 2020.
Er werden meer dagpauwogen geteld in tuinen met een agrarisch omgevingstype dan in tuinen met een bebouwd omgevingstype.

Peacock numbers have dwindled between 2017 and 2019, to rise again from 2020 onwards.
There was a higher sighting of Peacock in gardens with a rural environmental type, compared to those with a built environmental type.


Aglais urticae (Linnaeus, 1758)- Kleine vos- Small tortoiseshell
Trend
                          Tuinmeetnet Kleine
                          vos Bebouwd vs.
                          Agrarisch, Trend
                          Garden monitoring
                          network Small
                          tortoiseshell Urban
                          vs. Rural areasAlgemene trend Kleine
                       Vos Tuinmeetnet, Overall
                       trend Small tortoiseshell
                       Garden monitoring network
Kleine vos kent een groter voorkomen in tuinen met een agrarisch omgevingstype.
Sterke afname na 2017, met sinds 2020 een matige herstel, vooral dan in tuinen met een agrarisch omgevingstype. 2022 leek ook een beter jaar voor tuinen met een bebouwd omgevingstype.

Small tortoiseshell has a bigger presecce in gardens with a rural environmental type.
Dramatic decrease after 2017, with a moderate recovery since 2020, maily in gardens with a rural environmental type. 2022 seemed also to be a better year for gardens with a built environmental type.


Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)- Gehakkelde aurelia- Comma butterfly
TMN/GMN VVE WG DV Polygonia c-album bebouwd vs. agrarisch/urban vs.ruralTMN/GMN VVE WG DV Polygonia c-album algemeen/overall
Gehakkelde aurealia komt in grotere mate voor in tuinen met een agrarisch omgevingstype voor, maar heeft ook een goed voorkomen in tuinen met een bebouwd omgevingstype.
Lijkt redelijk stabiel met fluctuaties, vooral dan in tuinen met een bebouwd omgevingstype. In tuinen met een agrarisch omgevingstype lijkt het stabiel na licht afgenomen te zijn. 2017 het beste jaar, 2018 het minst goede.

Comma butterfly is in bigger numbers present in gardens with a rural environmental type, but also occurs well in gardens with a built environmental type.
Appears to be stable, with fluctuations, mainly in gardens with a built environmental type. In gardens with a rural environmental type it seems to be stablised, after a slight decrease. 2017 is the best year, 2018 the least good.


Araschnia levana (Linnaeus, 1758)- Landkaartje- Map butterfly
TMN/GMN VVE WG DV Araschnia
                    levana bebouwd vs.
                    agrarisch/urban vs.ruralTMN/GMN VVE                      WG DV Araschnia levana                      algemeen/overall
Landkaartje komt vooral in tuinen met een agrarisch omgevingstype voor, maar heeft ook een voorkomen in tuinen met een bebouwd omgevingstype.
Kende na de hoge waarden van 2017 en 2018 een flinke vermindering in waarnemingen, waarna de aantallen lager bleven, in 2022 leek het weer beter te gaan.

Map butterfly is mainly present in gardens with a rural environmental type, but occurs also in gardens with the built environmental type.
After the high values of 2017 and a steep drop in observations, after which the numbers stayed lower. In 2022 it appeared to get better.


Nymphalidae- Heliconiinae
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)- Keizersmantel- Silver washed-fritillary
TMN/GMN VVE WG DV Argynnis paphia bebouwd vs. agrarisch/urban vs.ruralTMN/GMN VVE WG DV Argynnis paphia algemeen/overall
Keizersmantel komt hoofdzakelijk in tuinen met een bosrijk omgevingstype voor, wat veruit het belangrijkste omgevingstype is voor deze soort, maar heeft ook, onregelmatig en in veel kleinere mate, een voorkomen in tuinen met de andere omgevingstypes (agrarisch en bebouwd).
Deze typische bosvlinder kende een sterke daling, met een dramatisch dieptepunt in 2021 en een zeer goed herstel in 2022.

Silver-washed fritillary is chiefly present in gardens with a rural environmental type, which is by far the outmost important environmental type for this species, however, it occurs to a far lesser extend also in gardens with other environmental types (rural and built).
This typical woodland butterfly had a steep decrease, with a dramatic bottom in 2021, and a very good recovery in 2022.


Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)- Kleine parelmoervlinder- Queen of Spain fritillary
TMN/GMN
                      VVE WG DV Coenonympha
                      pamphilus bebouwd vs.
                      agrarisch/urban vs.rural
Kleine parelmoervlinder is enkel in tuinen met een agrarisch omgevingstype waargenomen.
Kende een piek in 2019, die daarna weer afnam tot waarden vergelijkbaar met 2018. De grafiek voor tuinen met een agrarisch omgevingstype is eveneens de algemene grafiek voor deze soort.

Queen of Spain fritillary was only observed in gardens with a rural environmental type.
After a spike in numbers in 2019 it decreased henceforth to values comparable to this of 2018. The graph for gardens with a rural environmental type is at the same time the graph for the overall results.


Contact Werkgroep Dagvlinders: Jurgen Couckuyt