Dagvlinder logo

Vlaamse Vereniging voor Entomologie
Flemish Entomological Society

Werkgroep Dagvlinders


Home V.V.E. | Dagvlinders | Bijeenkomsten | Projecten | Reisverslagen | Veldactiviteiten | Publicaties | Onderzoek | Flieflotter | Benelux | Albania |

Archief - Projecten

Project Colias hyale - Colias alfacariensis
In 2018 werden veel Colias spec. geobserveerd in Vlaanderen.
Daar de determinatie van de vlinders moeilijk is, werden enkele exemplaren verzameld om een zekere identificatie te hebben door barcoding.
Dit is de start van een ruimere studie waarbij vrijwilligers de vleugel kenmerken, beschreven in de literatuur, zullen beoordelen bij een groter aantal exemplaren die al door barcoding gedetermineerd werden.
Meerdere documenten komen beschikbaar via een specifieke studie website:
1. Een handleiding.
2. De belangrijkste artikels i.v.m. de determinatie van deze twee soorten.

Voorstelling van de resulataten was gepland op het geannuleerd Colias symposium (22 maart, lockdown door Covid 19).

Samenwerking met het Citizen Science project "The worldwide painted lady migration"
Website of the project.

Project Dagvlinders Durme- en Scheldegebied 2013-2017
Website
Meerjarige inventarisatie (2013-2017) van de dagvlinders in de Durme- en Scheldestreek (pdf).
Alle leden van de VVE werden uitgenodigd om mee helpen met het veldonderzoek.
Input van de observaties voor de locale databank in: waarnemingen.be.

Neem contact op met Jurgen Couckuyt voor informatie over het project.

Verslag 2013 (pdf)
Verslag 2014 (pdf)
Verslag 2015 (pdf)
Verslag 2016 (pdf)
Verslag 2017 (pdf)

Verslag 2018 (pdf)
Verslag 2019 (pdf)

Alle observaties en gegevens, vanaf 2004, zullen worden gebruikt voor publicatie en zullen als instrument dienen voor het toekomstig beheer en beleid in deze regio.

Europees Leptidea project
De publicatie is beschikbaar (pdf)

Project P. malvae
De Aardbeivlinder, Pyrgus malvae, komt slechts nog op vier, geïsoleerde plaatsen in Vlaanderen voor.
Bezorgd over de toekomst van de Aardbeivlinder in Vlaanderen, was er een project in een plaats om de populatie-dynamiek dieper te bestuderen.
Dit gebeurde door een MRR (Mark-Release-Recapture) studie waarbij de vlinders werden gemarkeerd, losgelaten en op latere tijdstippen tijdens de vliegtijd teruggevangen. Aan de hand van dergelijke studie kan de populatiegrootte en mobiliteit heel goed in beeld worden gebracht.
Deze kennis zal toelaten om het toekomstig beheer zo optimaal mogelijk af te stemmen zodat de Aardbeivlinder een veilige toekomst tegemoet kan gaan.
Op 1 april 2016 werden de resultaten door Laurian Parmentier en Dave Maertens voorgesteld op het Future4Butterflies congres te Wageningen.

Albania

 

Archive - Projects

Project Colias hyale - Colias alfacariensis
In 2018 a lot of Colias spec. were observed in Flanders.
As the identification of adults is difficult, some specimens were collected to have a certain identification by barcoding.
This is the start of a larger study with volunteers who will estimate the wing criteria, described in the literature, on a larger set of specimens that were already identified by barcoding.
Different documents will be available on a dedicated study website:
1. A manual.
2. The major articles concerning the identification of these two species.

The presentation of the results was scheduled at the canceled Colias symposium (March 23, lockdown Covid 19).

Collaboration with the Citizen Science project - "The wordlwide painted lady migration"
Website van het project.

Project Butterflies Durme- en Scheldegebied 2013-2017
Website
Multi-year survey (2013-2017) of the butterflies in the area of Durme- and Schelde area (pdf). All members of the VVE were invited to help in the field investigations.
Input of alll observations for the local dbase in:
waarnemingen.be.

Contact Jurgen Couckuyt for information about the project.

Report 2013 (pdf)
Report 2014 (pdf)
Report 2015 (pdf)
Report 2016 (pdf)
Report 2017 (pdf)

Report 2018 (pdf)
Report 2019 (pdf)

All observations and data, starting from 2004, will be used for publication and serve as an instrument for future management and conservation policies in the area.

European Leptidea project
The publication is available (pdf)

Project P. malvae
The Grizzled Skipper, Pyrgus malvae, still only occurs in four isolated localities in Flanders.
Aiming to secure the future of the Grizzled Skipper in Flanders, a project studied in depth the population dynamics of this species in one locality.
This was done by a MRR (Mark-Release-Recapture) study in which the butterflies are marked, released and recaptured at later dates during the flight time. On the basis of such a study, the population size and adult mobility can be estimated with adequate accuracy.
This knowledge will allow to optimally adapt habitat management measures aiming to provide a safe future for the Grizzled Skipper.
During the Future4Butterflies congress in Wageningen, April first 2016, Laurian Parmentier and Dave Maertens presented the results.

 

Contact: Jurgen Couckuyt   Contact: Jurgen Couckuyt